Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
 

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000136007
Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Towarzystwa!

Nasz statut

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, zwane dalej stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i niezarobkowym zrzeszeniem mającym na celu szeroko pojętą promocję i podejmowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego oraz kulturowego regionu.

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej może posiadać odznakę organizacyjną i logo wg wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Czas istnienia stowarzyszenia jest nieokreślony.

3. Do chwili zarejestrowania stowarzyszenia w sądzie rejonowym stowarzyszenie działa jako stowarzyszenie zwykłe.

4. Terenem działalności stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

5. Siedzibą stowarzyszenia jest Plac Staromłyński 5 (siedziba Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju).

 

§ 5

Stowarzyszenie może zrzeszać, rejestrować lub być zrzeszanym czy rejestrowanym w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach o tym samym lub podobnym profilu działania jak również w organizacjach zainteresowanych realizacją podobnych celów.

 

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność nieodpłatnie.

3. Działalność stowarzyszenia adresowana jest do ogółu społeczności gminy Lądek Zdrój.

4. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

a) Cały dochód stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

 

§ 7

Cudzoziemcy mający i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 

§ 8

1. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

2. Osoby prawne będące wspierającymi członkami stowarzyszenia mogą wprowadzić swego przedstawiciela do Zarządu stowarzyszenia.

3. Przedstawiciele osób prawnych w Zarządzie są przyjmowani do Stowarzyszenia i biorą udział w pracach Zarządu na ogólnych prawach określonych przez ustawę o stowarzyszeniach i niniejszy statut.

4. Miejsce dla przedstawiciela osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym w Zarządzie stowarzyszenia jest uwzględniane w czasie ustalania ilości członków Zarządu przez Walne Zebranie, w czasie wyborów władz stowarzyszenia.

5. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym może uzyskać miejsce w Zarządzie stowarzyszenia w wyniku decyzji prezydium Zarządu.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 9

Celem stowarzyszenia jest kreowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Lądeckiej w kraju i za granicą oraz stwarzanie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego, a w szczególności funkcji uzdrowiskowo-turystycznej Ziemi Lądeckiej poprzez wszelkie formy oddziaływania.

 

§ 10

Celem stowarzyszenia jest ocena, poszerzanie i możliwie pełne wykorzystanie zaplecza leczniczego, turystycznego, rekreacyjnego, rehabilitacyjnego, krajoznawczego i kulturowego regionu przy zachowaniu nowoczesnych metod wspierania ochrony środowiska i dóbr kultury.

 

§ 11

Celem stowarzyszenia jest materialny i kulturowy rozwój regionu.

 

§ 12

Celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków do dalszego rozwijania form aktywnego wypoczynku, krajoznawstwa i kultury fizycznej oraz różnorodnych form rekreacji i rehabilitacji fizycznej.

 

§ 13

Celem stowarzyszenia jest uczenie i doskonalenie umiejętności aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji, sportu i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży.

 

§ 14

Celem stowarzyszenia jest propagowanie i doskonalenie wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa.

 

§ 15

Celem stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w ochronie i popularyzacji dóbr kultury.

 

§ 16

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, popularyzacja, organizacja i rozwój:

1. Sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form działalności mających wpływ na doskonalenie sprawności psychofizycznych ludzi.

2. Różnych form turystyki krajowej i zagranicznej.

3. Edukacji wychowania fizycznego, sportu masowego, rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz turystyki.

§ 17

Celem stowarzyszenia jest pomoc organizacyjna, prawna i ekonomiczna umożliwiająca podejmowanie działalności gospodarczej na rzecz ekologii, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

 

§ 18

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie merytoryczne, prawne, organizacyjne i finansowe inwestycji ekologicznych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i kulturowych.

 

§ 19

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Umożliwianie zrzeszania się w stowarzyszeniu i korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności.

2. Organizowanie, obsługę i wspieranie organizacji turystyki kwalifikowanej, sportu, rekreacji i rehabilitacji we wszystkich ich formach.

3. Organizowanie i obsługę szeroko pojętej informacji turystycznej, krajoznawczej, kulturowej, rekreacyjnej i usługowej.

4. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego, rekreacyjnego, rehabilitacyjnego, a także usług instruktorskich i naprawczych.

5. Inicjowanie powstawania i wspierania uczniowskich, młodzieżowych, wiejskich klubów sportowych, rekreacyjnych oraz ekologicznych.

6. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z poszczególnymi związkami sportowymi i innymi wyspecjalizowanymi organizacjami o profilu ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, rehabilitacyjnym i kulturowym.

7. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami, osobami fizycznymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi realizującymi zbliżone cele.

8. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia połączeń komunikacyjnych gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie i Złoty Stok z dużymi aglomeracjami miejskimi.

9. Inicjowanie prac zmierzających do otwarcia „pełnych” przejść granicznych.

10. Nawiązywanie współpracy z miastami bliźniaczymi.

11. Udział i wspieranie promocji regionu na targach krajowych i zagranicznych.

12. Wspieranie wymiany regionalnej.

13. Inicjowanie działań samorządowych dla podejmowania prac o tematyce statutowej Stowarzyszenia.

14. Prowadzenie działalności integrującej społeczeństwo regionu.

15. Prowadzenie promocji regionu w środkach masowego przekazu.

 

Rozdział III

członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 20

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Honorowych

3. Wspierających

4. Nadzwyczajnych

 

§ 21

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być:

1. Obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który złożył pisemną deklarację członkostwa i zostanie przyjęty przez Zarząd stowarzyszenia.

2. Cudzoziemiec, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 

§ 22

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla stowarzyszenia, której godność członka honorowego została nadana przez Walne Zebranie członków stowarzyszenia.

 

§ 23

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację członkostwa oraz skuteczne zobowiązanie wnoszenia do majątku stowarzyszenia uzgodnionych w deklaracji świadczeń finansowych.

 

§ 24

Członkiem nadzwyczajnym może być niepełnoletnia osoba fizyczna przyjęta do stowarzyszenia na zasadach przewidzianych dla pełnoletnich osób fizycznych.

 

§ 25

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni płacą składki, których wysokość określa Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

 

§ 26

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa w wyborach do statutowych organów stowarzyszenia.

2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów stowarzyszenia, jeżeli udział taki jest przewidziany przez statut.

3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz stowarzyszenia.

4. Uczestniczenia w organizowanych przez stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach i zjazdach na warunkach określonych przez Zarząd stowarzyszenia.

 

§ 27

Członkowie zwyczajni, wspierający i nadzwyczajni są zobowiązani do:

1. Brania czynnego udziału w działaniu stowarzyszenia oraz przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał stowarzyszenia.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz zobowiązań zawartych w deklaracji członkowskiej.

3. Nieopłacenie składek członkowskich przez ponad 6 miesięcy wszczyna procedurę określoną w § 28 pkt. 4, lit. d) statutu.

 

§ 28

1. O pozbawieniu członkostwa zwyczajnego, wspierającego, nadzwyczajnego decyduje Zarząd stowarzyszenia.

2. Od decyzji Zarządu pozbawiającej członkostwa służy odwołanie do Walnego Zebrania członków stowarzyszenia.

3. Wygaśnięcie członkostwa następuje po:

a) złożeniu rezygnacji,

b) śmierci członka lub w wypadku osób prawnych – zaprzestaniu działalności.

4. Pozbawienie członkostwa, o którym mowa w punkcie 1 następuje w przypadku, gdy:

a) stwierdzi się działanie członka na szkodę stowarzyszenia,

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających ze złożonej deklaracji,

c) niestosowanie się do wymogów statutu stowarzyszenia,

d) nieopłacenie składek członkowskich przez ponad 6 miesięcy.

 

§ 29

Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w § 28 pkt. 3 musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym oraz złożeniem sprawozdania Walnemu Zebraniu.

 

§ 30

Członkowie honorowi Stowarzyszenia nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 31

1. Członkowie honorowi, wspierający i nadzwyczajni mogą brać udział w zebraniach organów stowarzyszenia, których nie są członkami jedynie z głosem doradczym.

2. Członkowie honorowi, wspierający i nadzwyczajni dysponują biernym i czynnym prawem wyborczym.

3. Członkowie honorowi, wspierający i nadzwyczajni mogą zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

 

§ 32

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie członków stowarzyszenia zwane w niniejszym statucie Walnym Zebraniem.

2. Zarząd stowarzyszenia.

3. Komisja rewizyjna.

4. Sąd koleżeński

 

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczących i członków komisji.

3. Uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków stowarzyszenia na następny rok kalendarzowy.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu stowarzyszenia.

5. Wybór i odwołanie prezesa, wiceprezesów, sekretarza i pozostałych wybieralnych członków Zarządu.

6. Przyznawanie członkostwa honorowego.

7. Uchwalanie rocznego programu działania stowarzyszenia.

8. Dokonywanie zmian w statucie stowarzyszenia.

9. Ustalanie wielkości wpisowego dla członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających oraz wysokości składek członkowskich.

 

§ 34

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych zwykłą większością głosów.

2. W przypadku braku quorum przewodniczący Walnego Zebrania zwołuje następne Walne Zebranie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności uchwał i zebrania zwołanego w drugim terminie nie jest wymagana obecność połowy członków.

 

§ 35

Zmiany statutu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie członków stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 36

1. Obrady Walnego Zebrania prowadzi przewodniczący wybierany przez członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów na dwuletnią kadencję.

2. Do zadań przewodniczącego Walnego Zebrania należy:

a) zwołanie i przygotowanie porządku obrad Zebrania,

b) ustalanie listy członków stowarzyszenia,

c) współpraca z komisjami stowarzyszenia,

d) nadzór nad realizacją przez Zarząd stowarzyszenia uchwał Walnego Zebrania.

 

§ 37

1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym komisję rewizyjną.

2. Walne Zebranie może także powołać inne stałe lub doraźne komisje odpowiedzialne za przeprowadzenie wyznaczonych przez Walne Zebranie zadań.

3. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 2 lata.

 

§ 38

1. Komisja rewizyjna dział w składzie: przewodniczący i 1 – 3 członków.

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

a) przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi,

b) przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Zarządu na wniosek Walnego Zebrania.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie o ustaleniach kontrolnych i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

 

§ 39

W skład Zarządu stowarzyszenia wchodzą:

1. Prezes

2. Wiceprezes

3. Sekretarz

4. Skarbnik

5. Członkowie

 

§ 40

Do zadań Zarządu należy:

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.

2. Realizacja celów statutowych stowarzyszenia.

3. Zarząd mieniem stowarzyszenia.

4. Przygotowanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania.

5. Współpraca z przewodniczącym Walnego zebrania.

6. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§ 41

1. Prezesa Zarządu wybiera na 3 letnią kadencję Walne Zebranie, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym.

2. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, głosując osobno kandydatury na poszczególne funkcje w Zarządzie.

 

§ 42

1. Prezesa Zarządu w trakcie kadencji odwołuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym większością, co najmniej 2/3 głosów, w obecności minimum połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia.

2. Wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu złożony w formie pisemnej musi być poparty przez przynajmniej 25% członków zwyczajnych stowarzyszenia.

3. Poszczególnych członków Zarządu stowarzyszenia odwołuje Walne Zebranie na wniosek Prezesa Zarządu.

 

 

§ 43

1. Prezes Zarządu stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i jest przełożonym pracowników biura stowarzyszenia.

2. Prezes Zarządu stowarzyszenia ustala zakres obowiązków dla wiceprezesa, sekretarza i pozostałych członków Zarządu.

3. Prezes Zarządu stowarzyszenia reprezentuje na zewnątrz stowarzyszenie i działa w jego imieniu w zakresie przewidzianym dla Zarządu stowarzyszenia.

 

§ 44

Prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik tworzą prezydium Zarządu.

 

§ 45

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Dla ważności uchwał Zarządu stowarzyszenia niezbędna jest obecność, co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.

 

§ 46

1. Do zadań skarbnika stowarzyszenia należy:

a) założenie i prowadzenie rachunku bankowego stowarzyszenia,

b) prowadzenie księgowości,

c) przygotowanie sprawozdań z wykonania preliminarza dochodów i wydatków za rok ubiegły,

d) przygotowanie dla Zarządu założeń do projektu preliminarza dochodów i wydatków na rok następny,

e) pilnowanie dyscypliny finansowej organów stowarzyszenia,

f) składanie Zarządowi okresowych (minimum półrocznych) informacji o wywiązywaniu się członków stowarzyszenia z obowiązków finansowych.

2. Głównego księgowego zatrudnia Zarząd.

3. Zatrudniony przez Zarząd główny księgowy lub przedstawiciel firmy obrachunkowej bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 47

1. Biuro stowarzyszenia prowadzi w szczególności działalność pomocniczą wobec organów stowarzyszenia i odpowiada za:

a) korespondencję,

b) prace organizacyjne związane z realizacją przez stowarzyszenie działalności statutowej.

2. Pracowników biura zatrudnia Zarząd.

 

§ 48

1. Sąd koleżeński stowarzyszenia składa się minimum z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Sąd koleżeński wybiera ze swego grona prezesa (ewentualnie wiceprezesa) i skarbnika.

3. Sąd koleżeński działa jako sąd honorowy członków stowarzyszenia oraz jako sąd polubowny.

4. Orzeczenia sądu koleżeńskiego mają jedynie wymiar moralny i nie mogą mieć charakteru orzekającego o winie.

5. Sąd koleżeński może:

a) udzielać upomnień,

b) wnioskować o zawieszeniu lub wykluczeniu z listy członków stowarzyszenia.

 

Rozdział V

MAJĄTEK stowarzyszenia

 

§ 49

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

 

§ 50

Majątek stowarzyszenia powstaje z:

1. Wpisowego i składek członkowskich.

2. Darowizn, spadków i zapisów.

3. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.

4. Ofiarności społecznej.

5. Dotacji.

6. Wpływów z działalności statutowej.

7. Dochodów z własnej działalności.

 

§ 51

1. Zarząd stowarzyszenia może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie.

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych i zaciągania zobowiązań wymagane są podpisy prezesa lub upoważnionego członka Zarządu i skarbnika.

3. Zabrania się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

- zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI

zmiany w statucie i rozwiązanie stowarzyszenia

 

§ 52

Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 53

Uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 

§ 54

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa o stowarzyszeniach.  

 

 

Pliki do pobrania:

Aktualności | O nas | Nasz statut | Fotografie | Nasze projekty | Linki | Kontakt | SudetyNET 2010 ©